Retur og reklamasjon

Mottak og undersøkelse av bestilte varer
Ved mottak skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom leveransen ikke er i samsvar med ordrebekreftelsen, skal du innen rimelig tid gi oss beskjed om dette.


Retur/reklamasjon av defekte varer
Ved skade under transport med Posten, skal følgende gjøres:

- Ta vare på originalemballasjen samt produktet/produktene.
- Send oss en e-post om at det kommer en retur av varen og hvorfor til info@fiin.com. 
- Etter en tilbakemelding fra oss om godkjent retur og retur-skjema, tar du med den skadde varen og emballasjen til Posten, og sammen med Posten skriver dere ut en skademelding.
- Retur-skjemaet fra FIIN.COM og skademelding fra Posten sendes sammen med den skadde varen til Fiin Hudpleie AS.

Lovverket henviser til at du gjør dette innen rimelig tid, og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt varen.


Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi benytter mail som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) anbefaler vi at dette blir brukt i kommunikasjon og at eventuell returforsendelse merkes med dette nummer. Om mulig vil vi informere om det kreves spesielle vilkår eller håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av produktet (for eksempel mulighet for retur direkte til produsent eller underleverandør). 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse: 

- Holde kjøpesummen tilbake. 
- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde).


Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker dette løper fra tingen er mottatt hos oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. 

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med fiin.com, betaler vi ikke disse utgiftene. Garanti Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett
Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg og du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

Angreretten gjelder ikke for produkter for personlig pleie. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §11 og §13. 
Kundens plikter: Den som er registrert som kunde hos FIIN.COM, er ansvarlig for betaling av de ytelser FIIN.COM eller FIIN.COM’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra FIIN.COM’s side.